KONFERENCË NDËRKOMBËTARE
“EMIGRACIONIT NDËRKOMBËTAR DHE NDIKIMI I TIJ NË SHOQËRINË BASHKËKOHORE”

20 - 21 nëntor 2015 @ Kolegji AAB

7 Tetor, 2015 – Afati për dërgimin e abstrakteve nga prezantuesit

Organizuar nga:

Me: