Funksionimi i Shtetit Juridik në Evropën Juglindore

30 Tetor 2015 @ Kolegji AAB

15 Tetor, 2015 – Pranimi i abstrakteve
25 Tetor, 2015 – Data e fundit e Dërgimit të prezentimeve
30 Tetor, 2015 – Data e fundit e pranimit të punimeve për botim në revistën Thesis

Organizuar nga: