Data me rëndësi


Dërgimi i abstrakteve: deri më 20 dhjetor 2017
Përgjigja për abstraktet e pranuara: 29 dhjetor 2017
Data e konferencës: 15-16 shkurt 2018

Abstraktet do të botohen në Librin e Abstrakteve të Konferencës, ndërkaq punimet e plota duhet të dërgohen deri më 17 mars për t'u botuar në Proceedings Book.

Tarifat e konferencës:

Pjesëmarrja në konferencë 40 Euro
Pagesa për bashkautor 25 Euro

Pagesa bëhet në ditën e konferencës (gjatë regjistrimit)