CERTIFIKIMI DHE PUBLIKIMI

Tri prezantimet më të mira do të shpërblehen nga Komisioni Shkencor Vlerësues i Konferences.

Pagesa bëhet gjatë regjistrimit në ditën e Konferencës.

40 € (Autori i parë) / 10 € (Çdo bashkautor)

Të gjitha punimet e prezantuara në Konferencë do të botohen në Proceedings Book.